Lov om Norges Flag

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Lov om Norges Flag

Se Grl. § 111, forbud 17 feb. 1741, strl. § 423 samt lov 29 juni 1933 nr. 2. - Jfr. tidligere kunngj. 27 feb 1814, lov 12 jan 1815, skr. 30 jan 1815, res. 7 mars 1815, 4 mars 1816, 26 okt 1818, 17 juli 1821, 25 jan 1822, skr. 18 aug 1825, res. 11 april 1838 og 20 juni 1844.

Ved res. 21 okt 1927 jfr. res. 2 juli 1948 er fastsatt et reglement ang. bruk av statsflagget og handelsflagget.

§ 1. Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til dets Længde som 16 til 22. De tvende, Flagstangen eller Gaffelen, naar Flaget heises fra Mesanen, nærmeste Firkanter skulle være Kvadrater og hver af dem indtage 6/16 af Flagets Bredde og 6/22 af dets Længde, hvorimod de tvende yderste Firkanter ved en lige Bredde skulle indtage 12/22 af Flagets Længde. Bredden af det blaa Kors skal udgjøre 2/16 af Flagets Bredde eller 2/22 af dets Længde og Bredden af den hvide Kant 1/16 af Flagets Bredde eller 1/22 af dets Længde.

§ 2. Det i § 1 bestemte Flag skal benyttes paa Handelsfartøier, naar de i udenlandsk Havn ønsker at erholde Beskyttelse og Bistand af Gesandtskaber, Konsuler eller Handelsagenter. Paa Statens offentlige Bygninger, Post- og Toldfartøier benyttes samme Flag med Split og Tunge, dog saaledes, at i Postflagets og Toldflagets Midte anbringes et hvidt Felt, hvori Ordene "Post" eller "Told" med Krone over.

§ 3. Denne Lov træder i Kraft et Aar efter den Dag, den er indrykket i Lovtidenden


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here